Twój Słuch - Polityka prywatności | Twój Słuch

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników serwisu internetowego w domenie www.twojsluch.com.pl (Serwis) oraz pozostałych osób nawiązujących kontakty z Administratorem, we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

 

 • Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest: TWÓJ SŁUCH spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), adres: ul. Wojska Polskiego 64, NIP: 771-290-55-86, REGON: 382920470, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778774 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 16 500,00 ZŁ (w całości wpłacony) (dalej Administrator).

 

 • Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, kontaktu, komunikacji, w tym w sprawach składania i przyjmowania ofert, przesłania  informacji handlowych,  zawierania i realizacji umowy, w tym umów o usługi świadczone drogą elektroniczną, skorzystania przez Państwa z usług i oferty Administratora, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych. W tych celach Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres rozliczeniowy adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP, REGON. W przypadku zawierania umowy, podanie  danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. W razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody,  co będzie wynikać z treści udzielonej zgody. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. W przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W związku z charakterem działalności Administratora, przetwarzać on może również dane dotyczące zdrowia i w takim przypadku  jest to niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub  leczenia, a przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia.

 

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie:

 

 1. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a także w zakresie danych osobowych podawanych przez Państwa w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. dla celu kontaktu przed zawarciem umowy, odpowiedzi na pytania, komunikacji itp.
 2. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w celu wystawiania faktur, jak również dla celów sprawozdawczości rachunkowej i finansowej
 3. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. przesłania   informacji handlowych, jak również w celu marketingu bezpośredniego, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 4. 6 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia- w zakresie danych dotyczących zdrowia, gdy jest to niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub  leczenia
 5. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia- w razie wyrażenia zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne.

 

 • Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach usprawnienia funkcjonowania Serwisu oraz wyświetlania reklam. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

 

 • W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

 

 • Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, jak również przez czas niezbędny dla pozostałych celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 • Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

 

 • Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

 

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

 • w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

 

 • Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 • Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, np. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi lub umowy, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

 

 • Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody, w sposób określony w ramach zgody, np. przez zaznaczenie odpowiedniego okienka.

 

 • Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona.

 

 • Ponadto mogą Państwo zawsze wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności.

 

 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

 

 • Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych, dostawców usług płatniczych, dostawców usług wysyłkowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeśli dane podmioty nie są samodzielnymi administratorami, przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.
 • Administrator posiada również stronę typu fanpage w serwisie internetowym Facebook do której kierują linki zawarte w Serwisie. W związku z tym dane w postaci imienia i nazwiska mogą być gromadzone, a następnie udostępnianie operatorowi serwisu Facebook, a w takim przypadku przetwarzanie danych dokonywane jest w celu korzystania ze strony administratora w serwisie Facebook i marketingu z pomocą serwisu Facebook.
 • Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z określonych usług dane mogą być przekazywane poza obszar EOG, ale tylko pod warunkiem istnienia gwarancji zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, np. wynikających z uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

 

 

 1. Dane kontaktowe

 

 • Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: biuro@twojsluch.com.pl

lub pisemnie na adres: TWÓJ SŁUCH spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300),  adres: ul. Wojska Polskiego 64

Stan na dzień 24.09.2019

Z nami Usłyszysz Świat

Produkty znanych marek Kompleksowa oferta aparatów słuchowych skrojona na miarę Twoich potrzeb

Umów się na wizytę
Znajdź Gabinet